0968 491 984

Tuần này chúng con được tìm hiểu những số điện thoại khẩn cấp:

30-12-2017

Tuần này chúng con được tìm hiểu những số điện thoại khẩn cấp: 
- Khi gọi cấp cứu- hãy gọi 115. 
- Khi cần chữa cháy- hãy gọi 114
- Khi cần sự trợ giúp của Cảnh sát- hãy bấm số 113 bạn nhé.
Hãy học cùng lớp tớ nào

Hình ảnh hoạt động